Menu

Руски език

На 12 април 1961 година на борда на космическия кораб „Восток” е първият човек, видял земята от Космоса – съветският космонавт Юрий Гагарин. И първата земна дума, която Космосът чува, е на руски – „Поехали”. Може би има нещо символично в това, че първият език, прозвучал в космическото пространство, е езикът на най-голямата държава в света. В хилядолетната си история Русия е ставала начало на много нови пътища за човечество - в науката, в изкуството, в културата. Започнете едно интересно и увлекателно пътешествие с руския език, за да откриете Русия за себе си. Защото, за съжаление, отношението към тази страна и нейния народ твърде често се мени заради политически пристрастия. И ако ви трябват по-прагматични причини, за да се насочите към езика на Пушкин, погледнете към руските пазари. Българският бизнесът разбра, че трябва вече да върне загубените си преди време позиции. Руските туристи са голяма част от почиващите по нашите морски и планински курорти. А в руските сайтове можете да намерите абсолютно всичко – най-новите книги, най-новата музика, филми, игри и каквото още поискате. Нека не ви плашат прословутите руски падежи – руската граматика не е толкова трудна, колкото си мислите. А почти 70% от лексиката ни е обща – предимство, което никой друг език не ви дава. Предлагаме ви системата „Диалог с Россией”, която ще ви въведе леко и достъпно в руската граматика.

Учебната система „Диалог с Россией“ е разработена на базата на комуникативния модел, съчетаващ възможности за основни езикови знания, устно и писмено общуване на руски език и запознаване с нравите и културата на Русия. Всеки учебник включва уводен курс „Первые шаги“, комплексен курс от десет тематични учебни единици (разработен структурно на две нива по трудност), текстотека, руско-български речник и граматични таблици. Акцентите в темите са поставени върху езиковата подготовка и аудирането, четенето, странознанието, работата върху учебен проект и интегративни дейности. Богатият илюстративен материал спомага за пълноценното възприемане на учебното съдържание и за изграждане на представа за Русия и нейните хора.

Уводния курс на учебника ще ви запознае с особеностите на руското произношение, с някои фонетични правила, а също така ще ви даде основни речеви единици, с които да се представите, да задавате въпроси, да изказвате пожелания и съвети.

Първият учебник от системата покрива нива А1-А2 от езиковата рамка. За усвояването на материала са необходими 100-120 учебни часа при индивидуалните подготовки и 150 учебни часа при групово обучение.

Уводния курс на учебника ще ви запознае с особеностите на руското произношение, с някои фонетични правила, а също така ще ви даде основни речеви единици, с които да се представите, да задавате въпроси, да изказвате пожелания и съвети.

Граматичният материал обхваща спрежението на руските глаголи, основните значения на всички падежи и употребата им в речта, прилагателни и числителни имена, лични и притежателни местоимения, употреба на предлозите,  постояване на прости и сложни изречения.

Лексикалният материал обхваща различни теми, свързани с ежедневието – описание на външен вид, на обстановка, професии, спорт и свободно време.

Материалът във втория учебник отговаря на нива В1-В2 от езиковата рамка.

Продължава запознанството с различните значения на падежите, обяснява се образуването и употребата на причастията и деепричастията, допълват се знанията за видовете местоимения и правилната им употреба, разглеждат се повелително и условно наклонение на глагола. Набляга се върху съставянето и употребата на различните видове сложни изречения.

Във втория учебник се набляга върху разговорната практика и развиване на уменията за водене на диалог и за построяване на самостоятелно изказване. Темите са свързани с природа, изкуство, характер, междуличностни отношения и др.

С материала в третия учебник от системата се покриват нива В2-С1.

Граматичният материал е насочен към задълбочаване и затвърждаване на употребата на различните падежни значения. Работи се основно върху развитие на речевите умения, като се набляга на характерните за определен стил начини на изразяване. Овладява се използването на синонимни синтактични структури, разширяват се знанията за многозначност на думите и значенията на представките при различните типове глаголи.