Menu

Национално външно оценяване за 7 клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Подготовката за Национално външно оценяване по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА е с препоръчителна продължителност 120 учебни часа при груповото обучение и 100 учебни часа при индивидуалното обучение. Насочена е към преговор на материала от V и VІ клас, като едновременно с това се работи и върху усвояването на новите граматични единици, включени в програмата за VІІ клас.

Преговорът включва части на речта, като основно се набляга на преговора на различните видове местоимения, глагол и нелични глаголни форми, видове прости изречения и синтактичен анализ на простото изречение, еднородни части на изречението, видове сложни изречения, сложно съчинено изречение.

Новият граматичен материал включва обособени части на простото изречение, деепричастие, наклонение на глагола, сложно съчинено, сложно съставно и сложно смесено изречение.

Работи се върху анализите на изучаваните литературни произведения, върху запознаването с литературно-теоретичните понятия и тяхната употреба и върху техниките за писане на трансформиращ преразказ. След завършването на всяка граматична единица и на всяко литературно произведение се правят контролни тестове, които да проверят усвояването на материала.

В края на подготовката се правят примерни общи тестове, изцяло съобразени с формата на изпита.

Изпитът за НВО в 7-ми клас има два модула.

Първият е тест с 25 въпроса:

  • 18 задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
  • 6 задачи с кратък свободен отговор;
  • 1 задача с разширен свободен отговор;

Вторият модул е задача за създаване на текст –трансформиращ преразказ с определена дидактична задача.

Времетраенето на изпита е 150 минути.

МАТЕМАТИКА

Подготовката за Национално външно оценяване по МАТЕМАТИКА е с препоръчителна продължителност 120 учебни часа при груповото обучение и 100 учебни часа при индивидуалното обучение Насочена е към преговор на изученото от V и VІ клас, като едновременно с това се работи и върху усвояването на новия материал, включен в програмата за VІІ клас. В процеса на подготовката се преговарят теоретичните понятия, математическите правила и теоремите, без чието знание не могат да се решават типовете задачи, включени в теста. Набляга се на задачите, изискващи логическо мислене и бързо пресмятане на стойности.

          Преговорът обхваща прости и съставни числа, рационални числа и действия с тях, цели изрази, линейни уравнения и линейни неравенства с едно неизвестно, лице и периметър на равнинни фигури, правоъгълна координатна система, успоредни прави, видове ъгли, отношения и пропорции.

В края на всяка преговорена единица се правят контролни тестове, които дават ясна представа за степента на овладяване на материала.

В края на подготовката се правят примерни общи тестове, изцяло съобразени с формата на изпита.

Изпитът за НВО по математика за 7-ми клас е с времетраене 150 минути и включва:

  • 18 задачи, които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
  • 2 задачи с кратък свободен отговор (числов, символен или словесен) – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение;
  • 3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитико-синтетичен характер.

Индивидуалните подготовки могат да стартират веднага при желание от страна на клиента. Информация за започващи групови обучения може да получите в офиса на УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ПЛАНЕТА”.

Всяка година през април и май в учебен център „Планета“ се организират пробни изпити по български език и литература и по математика.