Menu

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Подготовката включва:

Правописна норма – правопис на главни и малки букви, слято, полуслято и разделно писане, правопис на представките О- и У-, подвижно и непостоянно Ъ, правопис на форми за множествено число на някои съществителни.

Граматична норма – пълен и кратък определителен член на съществителните от м.р., членуване на съществителните от ж.р., падежни форми на местоименията, бройна форма на съществителните от м.р., учтива форма, употреба на деепричастия.

Пунктуационна норма – путктуация на простото изречение: еднородни части, обособени части, вметнати думи и изрази; пунктуация на сложното изречение.

Лексикална норма – домашни и чужди думи, синоними, омоними, антоними, пароними, многозначни думи, пряко и преносно значение на думите, фразеологични словосъчетания.

Стилистика – стилове и сфери на общуване.

Литература

Литературни родове и жанрове, тропи и фигури на езика, литературни направления, интерпретативно съчинение, есе, начини за интерпретиране на литературна творба, особености на прозаичната творба, особености на лирическата творба, анализ и интерпретация, анализи на изучаваните творби, писане на съчинение и есе.

Държавният зрелостен изпит включва 41 задачи:

1. 40 тестови задачи с максимален брой точки 70.

• задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен

• задачи със свободен отговор.

2. Задача за създаване на аргументативен текст, свързан с художествена творба или с откъс от нея, с максимален брой точки 30.

Общият максимален брой точки е 100.

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.“