Menu

АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, РУСКИ, ИТАЛИАНСКИ И ИСПАНСКИ ЕЗИК

При подготовката се работи върху развиване и усъвършенстване на основните компетентности за слушане и четене с разбиране и за писане.

Тематични области-лексика

• Човек и общество – семейство, дом, училище, населено място, образование, ежедневие и свободно време, нови технологии, медицинско обслужване, сфера на услуги: транспорт, магазин, ресторант, аптека и др.

• Аз и другите – приятели, социални контакти, средства за комуникация

• България и светът – основни социокултурни знания в областта на родната култура и културата на изучавания език (обичаи, традиции и празници, бележити личности, изкуство, литература), национална идентичност, европейска интеграция.

Държавният зрелостен изпит се състои от четири компонента:

• слушане с разбиране

• четене с разбиране

• езикови задачи (лексика и граматика)

• създаване на писмен текст.

Първите три компонента включват решаване на 60 тестови задачи – от затворен тип с възможни отговори, от които само един е верен, и със свободен отговор. Максималният брой точки е 70.

Създаването на писмен текст е с максимален брой точки 30.

Общият максимален брой точки е 100.

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.