Menu

Руски език

За тези, които искат да получат международнопризнати дипломи за владеене на руски език, са тестовете, които провежда Московският университет „М.В.Ломоносов” съвместно със Софийски университет, факултет по славянски филологии и центърът „Балканска русистика”, или тестовете, които провежда Институтът за руски език „А.С.Пушкин“.

Тестовете се наричат ТРЕЧ (Тест по руски език като чужд), ТРКИ ( Тест по русскому языку как иностранному) или TORFL (Test On Russian as a Foreign Language)

В Центъра след успешно положен изпит желаещите ще могат да получат международно признат СЕРТИФИКАТ за съответно ниво на владеене на руски език:

ТРКИ-ТРЕЧ-TORFL-1 – първо сертификационно ниво
ТРКИ-ТРЕЧ-TORFL-2 – второ сертификационно ниво
ТРКИ-ТРЕЧ-TORFL-3 – трето сертификационно ниво
ТРКИ-ТРЕЧ-TORFL-4 – четвърто сертификационно ниво

а също и за съответно ниво на владеене на руски език по ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНИ ТЕСТОВИ МОДУЛИ

филологически
журналистически
юридически
инженерно-технически
медицински
икономически

Центърът издава и ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СЕРТИФИКАТА,
в което са отразени конкретните резултати от петте субтеста (четене, писане, говорене, аудиране, граматика и лексика). Приложението дава възможност при непокрито ниво по определен субтест резултатите от останалите субтестове да са валидни в течение на две години и кандидатът да се явява в рамките на следващи сесии само на определения субтест.

Изпитите се провеждат от:
Тестери от Московския държавен университет “М. В. Ломоносов”
Преподаватели от Софийския университет “Св. Кл. Охридски”

Изпитите се провеждат в Софийския университет в рамките на две сесии:

есенна
пролетна

Руската тестова система е включена в европейската структура за чуждоезиково тестиране ALTE

Съотносителна таблица:

Level 1
Waystage User
Level 2
Threshold
Level 3
Independent
Level 4
Competent
Level 5
Good User
English
Key
English Test (KET)
English
Preliminary English Test
(PET)
English
First Certificate in English
(FCE)
English
Certificate in Advanced English
(CAE)
English
Certificate of Proficiency in English (CPE)
Русский язык
Базовый уровень – ТБУ (включает элементарный уровень – ТЭУ)
Русский язык
Первый серти-фикационный уровень
(ТРКИ-1)
Русский язык
Второй серти-фикационный уровень
(ТРКИ-2)
Русский язык
Третий серти-фикационный уровень
(ТРКИ-3)
Русский язык
Четвертый серти-фикационный уровень
(ТРКИ-4)

Елементарното ниво за владеене на руски език свидетелства за това, че изпитватият е способен да комуникира успешно в ограничен брой ситуации от битов характер.

Базовото ниво свиделства, че кандидатът може да общува в социално-битовата, културната и учебната сфера с един минимален набор от езикови средства.

Първо сетификационно ниво потвърждава, че кандидатът може да удовлетвори своите основни комуникативни потребности в социално-битовата и социално културната сфера. Това ниво осигурява общуване в условията на езиковата среда – работа, обучение, почивка. Освен това това ниво дава възможност на чуждестранните граждани да започнат обучение в руски вузове.

Второ сертификационно ниво свидетелства за достатъчно високо ниво на комуникативна компетентност, която позволява на кандидата да общува в широк кръг ситуации от културната, учебната и професионалната сфера.

Трето сертификационно ниво доказва високо ниво на комуникативната компетентност, което позволява на кандидата да общува свободно във всички сфери.

Четворто сертификационно ниво свидетелства за владеене на руския език в степен бризка до нивото на носителите на езика.

Тестът за общо владеене на руски език включва 5 раздела:

Лексика, граматика

Четене

Аудиране

Писане

Говорене

This image has an empty alt attribute; its file name is certificate-russion-lang.jpg