Menu

Немски език

Колко време учите немски? В училище, в гимназията, на курсове… Знанията ви може да са много добри, но ако сте решили да учите или работите в Германия или в немскоговореща страна, ще трябва да ги докажете с международно призната диплома. А немските университети предлагат много високо ниво на образование, особено на тези, които са се насочили към техниката, медицината, инженерните науки.

Какво представлява изпитът Test DaF?

Изпитът TestDaF (тест по немски език като чужд) е изпит по немски език за изучаващи езика, които желаят да следват в Германия или да получат сертификат за нивото си на владеене на немски език.

Изпитните материали се съставят, проверяват и оценяват в института TestDaF в град Хаген (Германия), а самият изпит се провежда в лицензирани изпитни центрове в около 80 страни по света.

Официален сайт: www.testdaf.de

Степента на владеене на немски език не се измерва с оценка, а с нива.

Възможни са следните TestDaF – нива:

♦ TestDaF – ниво 5 (TDN 5)

♦ TestDaF – ниво 4 (TDN 4)

♦ TestDaF – ниво 3 (TDN 3)

Тези нива съответстват на нивата от B 2.1 до C 1.2 от Общата европейска рамка за нивата на владеене на чужди езици на Съвета на Европа.

За кого е подходящ изпитът TestDaF?

♦ Всеки, който има добри и много добри знания по немски език и желае да получи сертификат за нивото, на което владее немски език.

♦ Всеки, който иска да следва в Германия.

♦ Всеки, който се нуждае от международно признат езиков сертификат за целите на следването си, за изследователска работа или за упражняване на професията в родината си.

Ако се намирате съвсем в началото на своето обучение по немски език, е по-добре да изчакате с Вашето явяване на изпита и да продължите да учите. Ако искате да разберете дали сте подготвени за изпита TestDaF, може да направите теста за определяне на нивото Ви, който се намира на интернет – страницата на института TestDaF („Fit für TestDaF“) www.testdaf.de. С помощта на този тест в рамките на 10 минути ще получите обща представа за нивото на знанията си по немски език.

Какви са предимствата на изпита TestDaF?

♦ Сертификатът TestDaF се признава от всички университети в Германия. Ако сте постигнали и в четирите елемента на изпита най- малко TestDaF – ниво 4 (TDN 4), можете да следвате във всеки един университет, стига и останалите Ви документи да отговарят на съответните изисквания. Ако резултатите Ви са по-ниски от TestDaF – ниво 4 (TDN 4), единствено университетът има право в зависимост от специалността, предмета или продължителността на следването да реши дали да Ви приеме да следвате при тези резултати.

♦ Темите и задачите в изпита TestDaF са от областите наука, висши учебни заведения и висше образование. Той проверява и оценява езиковите умения, които са важни и необходими за следването.

♦ Прави се диференцирана оценка на уменията при Четене, Слушане, Писане и Говорене, затова в сертификата се отразяват четири резултата – четири нива на езикови умения. Така получавате точна представа на своите силни и слаби страни.

♦ Може да положите изпита TestDaF в родината си, т.е. вече не е необходимо да пътувате до Германия, за да се явите на изпит по немски език. Вашият TestDaF – сертификат ще Ви бъде изпратен; така, преди да тръгнете за Германия, ще може да съберете всички документи, необходими за следването Ви. По този начин ще спестите време и пари.

♦ Може целенасочено да се подготвите за изпита TestDaF. Форматът на изпита е винаги един и същ, както е показано в примерния изпит (Modellsatz) www.testdaf.de. Освен това елементите на изпита са винаги еднакво трудни, независимо от това кога се явявате на изпита.

♦ Лицензирани изпитни центрове TestDaF има в цял свят; в тях може да се информирате за изпита, както и да потърсите съвет от сътрудниците им. Информация може да получите и от лекторите на Службата на Германския Академичен обмен (DAAD), в Гьоте – институт, в различни езикови центрове, филологически институти респ. катедри или в посолствата и консулските служби на ФР Германия.

♦ Валидността на сертификата TestDaF няма давност.

♦ Ако не сте доволни от постигнатите от Вас първоначални резултати и искате да имате по-добър резултат, можете да се явите на изпита TestDaF неограничен брой пъти.

Как изглежда изпитът TestDaF?

Всички теми и задачи в този изпит са от областта на висшето образование, тъй като TestDaF е изпит за кандидат-студенти от всички специалности. Изпитът TestDaF се състои от четири изпитни елемента.

Четене – 3 текста с общо 30 задачи с продължителност: 60 минути

Слушане – 3 текста с общо 25 задачи с продължителност: около 40 минути

Писане – 1 задача с продължителност: 60 минути

Говорене – 7 задачи с продължителност: около 30 минути

Обща продължителност на изпита (без паузите): 3 часа и 10 минути