Menu

Национално външно оценяване за 10 клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Подготовката за Национално външно оценяване по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА е с препоръчителна продължителност 120 учебни часа при груповото обучение и 90 учебни часа при индивидуалното обучение. По време на подготовката се прави преговор на материала от 8-ми до 10-ти клас, като едновременно с това се работи и върху усвояване на новите граматични и литературни знания.

Преговорът включва функционални стилове в българския книжовен език, правописна, граматична, пунктуационна и лексикална норма, лексикални особености на думите в текста, фразеологични словосъчетания, залог на глагола, редактиране на чужд и на собствен текст.

Правят се анализи на изучаваните литературни произведения, разглеждат се художествените изразни средства, работи се върху създаване на различни видове текстове.

В края на подготовката се правят примерни общи тестове, изцяло съобразени с формата на изпита, като тяхното решаване спомага да се попълнят евентуални пропуски и да се затвърдят  практическите умения, необходими при решаване на теста.

Тестът за НВО в 10-ти  клас включва 23 задачи:

‒ 14 задачи с избираем отговор;

‒ 6 задачи с кратък свободен отговор;

‒ 1 задача за редактиране;

‒ 1 задача с разширен свободен отговор;

‒ 1 задача за създаване на текст.

Продължителността на изпита е 90 минути.

МАТЕМАТИКА

Подготовката за Национално външно оценяване по МАТЕМАТИКА е с препоръчителна продължителност 120 учебни часа при груповото обучение и 90 учебни часа при индивидуалното обучение.

Прави се преговор на учебното съдържание от 8-ми до 10-ти клас и едновременно с това се работи върху усвояването на новия материал.

Подготовката включва решаване на квадратни уравнения, преобразуване на рационални и ирационални изрази, системи уравнения от първа и втора степен, системи линейни неравенства с едно неизвестно, ирационални уравнения, метрични зависимости в правоъгълен триъгълник, синусова и косинусова теорема и др.

В края на подготовката се правят примерни общи тестове, изцяло съобразени с формата на изпита, като тяхното решаване спомага да се попълнят евентуални пропуски и да се затвърдят  практическите умения, необходими при решаване на теста.

В края на подготовката се правят примерни общи тестове, изцяло съобразени с формата на изпита.

Тестът за НВО по математика в 10-ти клас съдържа 17 задачи:

  • 15 задачи с избираем отговор, с четири възможни отговора, от които точно един е правилният;
  • 2 задачи с разширен свободен отговор за решаването на които ученикът представя в писмен вид необходимите обосновки.

Индивидуалните подготовки могат да стартират веднага при желание от страна на клиента. Информация за започващи групови обучения може да получите в офиса на УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ПЛАНЕТА”.

Всяка година през април и май учебен център „Планета“ организира пробни изпити по български език и литература и по математика.