Menu

Български език за чужденци

През 1968 година невероятната Паша Христова изпява за първи път песента „Една българска роза“, която станава един от символите на България, отражение на българската душа, на огромното гостоприемно и отворено към света сърце на българския народ. Ние също казваме „Добре дошли в България” на всички вас, родените извън нейните граници, на вас, които сте избрали нашата страна за почивка, за да живеете тук или за да развивате своя бизнес. И ако искате да бъдете не само гости, а част от тази прекрасна страна - научете български. Вярно, не е лесен езикът ни, но е красив, богат и звучен. Чрез него ще се докоснете и до българската душевност, и до българската история и култура. Предлагаме ви да го направите с една много добра система „Български език за чужденци”, в която са съчетани достъпно и интересно нелесната българска граматика с разнообразна и богата лексика. А след това, когато някъде ви посрещнат със сърдечното българско „Добре дошли!”, вие с усмивка ще отговорите съвсем по български: „Добре заварили!”

Учебникът „Аз говоря български. Български език за чужденци” е на издателство „Фабер”. Системата се състои от две части, които включват учебник, учебна тетрадка и 2 CD. Материалът в двата учебника е ориентиран за нива А1-В2 от Общата европейска езикова рамка.

Аз говоря български – Първа част

Аз говоря български – Първа част
Аз говоря български – Първа част

Това е учебник по български език за начинаещи.
Представеният учебен материал е предвиден за 120-150 учебни часа при групово обучение и за 100-120 учебни часа при индивидуално обучение. Придобитата езикова компетентност по български език може да съответства на ниво А1 при усвояване на основната част от представения речников фонд и езикови структури или на А2 при пълно усвояване на представения речников фонд и езикови структури.

Граматичният и лексикалният материал в учебника са разделени в 14 урока, в които са включени текстове и диалози, на базата на които се усвоява съответния граматичен и лексикален материал.
Освен това учебникът съдържа информация относно бита и културата на българина: празници, храна, напитки, време на хранене, работно време, отношения между различните поколения, точност, подаръци и др.
          Граматичният материал включва основни знания за рода и числото на съществителните и прилагателните имена, за видовете местоимения, за спрежението на глагола и образуването и употребата на основните глаголни времена, за различните видове изречения.

Да общуваме на български – Втора част

Да общуваме на български – Втора част
Да общуваме на български – Втора част

Учебникът подпомага прехода от ниво А на владеене на българския език до ниво В1. Целевата му група са хора, желаещи да усвоят български език като чужд език, за да го ползват в различни житейски и професионални ситуации.

В учебника са включени 15 урочни комплекса, чиято тематика отговаря на потребностите на съвременния човек. Фокусът е насочен както към теми от ежедневието и бита (познанства, семейство, всекидневие, пазаруване, гостуване, здраве, професии, пътуване, услуги, свободно време), така и към по-комплексни проблеми (медии, минало и настояще, екология, поведенчески и мисловни стереотипи, културни специфики).