Menu

ХИМИЯ

• Химични елементи

• Строеж на атома; Строеж на атома и периодична система.

• Химична връзка и строеж на веществото.

• Азотна и въглеродна група; Структурна теория; Въглеводороди; Хидроксилни производни на въглеводородите; Карбонилни производни на въглеводородите; Карбоксилни производни на въглеводородите

• Мазнини. Сапуни и синтетични миещи вещества.

• Въглехидрати.

• Мастни амини. Аминокиселини. Белтъчни вещества.

• Ароматни съединения.

• Наркотични вещества.

• Полимери, пластмаси и химични влакна.

• Скорост на химичните процеси; Топлинен ефект при химичните процеси; Химично равновесие;

• Разтвори; Разтвори на електролити.

• Метали от IV, V и VI период.

Държавният зрелостен изпит се състои в решаването на 50 тестови задачи:

• от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен

• тестови задачи със свободен отговор.

Общият максимален брой точки е 100.

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.