Menu

Национално външно оценяване за 4 клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Подготовката за Национално външно оценяване по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА е с препоръчителна продължителност 80 учебни часа при груповото обучение и 60 учебни часа при индивидуалното обучение. Насочена е към преговор на материала от I до IV клас, като едновременно с това се работи и върху усвояването на новите граматични единици, включени в програмата за IV клас.

Подготовката включва преговор на основните правописни правила за гласни и съгласни звукове, основни морфеми – корен и представка, образуване на сродни и сложни думи, преговор на частите на речта – съществителни, прилагателни и числителни имена, лични местоимения, глаголи, разпознаване на синоними и антоними, словосъчетание и изречение, просто и сложна изречение.

Работи се също и върху създаване на кратки текстове с различни условия – по опорни думи и по картинка, върху редактиране на текст и върху свободен отговор на въпрос.

В края на подготовката се правят примерни общи тестове, изцяло съобразени с формата на изпита, като тяхното решаване спомага да се попълнят евентуални пропуски и да се затвърдят  практическите умения, необходими при решаване на теста.

Тестът за НВО в IV клас е от три части:

  1. Диктовка и езикови задачи с избираем отговор. Диктовката е с обем от 40 до 60 думи, времето за изпълнението ѝ е 10 минути, за избираемите отговори са предвидени също 10 минути.
  2. Втората част на теста е текст и задачи за четене с разбиране към него. Времето за тази част е 25 минути.
  3. Третата част е задача с творчески характер с времетраене 15 минути.

МАТЕМАТИКА

Подготовката за Национално външно оценяване по МАТЕМАТИКА е с препоръчителна продължителност 80 учебни часа при груповото обучение и 60 учебни часа при индивидуалното обучение.

Прави се преговор на учебното съдържание от  I до IV клас и едновременно с това се работи върху усвояването на новия материал.

Подготовката включва сравняване на естествени числа, събиране и изваждане, умножение и деление с едноцифрено и двуцифрено число, намиране на неизвестно число, разпознаване на дробите, разпознаване на геометричните фигури и елементите им, намиране обиколката на триъгълник и правоъгълник и лице на правоъгълник.

В края на подготовката се правят примерни общи тестове, изцяло съобразени с формата на изпита.

Тестът за НВО по математика в IV клас съдържа 25 задачи:

  • 18 задачи с избираем отговор;
  • 5 задачи с кратък свободен отговор (число);
  • 1 задача с разширен свободен отговор;
  • 1 задача с 3 броя разширени свободни отговори