Menu

МАТЕМАТИКА

Подготовката включва:

Алгебра

• Реални числа

• Дробно-рационални изрази, уравнения и неравенства

• Квадратна функция

• Степен и логаритъм

• Тригонометрични функции

• Числови редици: аритметична прогресия и геометрична прогресия, лихва.

Комбинаторика, вероятности и статистика

• Съединения без повторения: пермутации, вариации, комбинации

• Вероятност: случайни събития, класическа вероятност

• Статистика: статистически ред, статистически средни, диаграми.

Геометрия

• Подобни триъгълници: теорема на Талес, свойство на вътрешната ъглополовяща, четвърта пропорционална, подобни триъгълници, признаци за подобни триъгълници, лица

• Правоъгълен триъгълник: теорема на Питагор, метрични и тригонометрични зависимости за елементи на правоъгълен триъгълник, лице

• Произволен триъгълник: синусова и косинусова теорема, метрични и тригонометрични зависимости за елементи на произволен триъгълник, лице

• Четириъгълник: успоредник, трапец, лице.

Изпитът съдържа 28 задачи от три типа:

• тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен

• тестови задачи със свободен отговор, на които зрелостникът записва само отговора

• задачи, за решаването на които се прилагат аналитико-синтетични разсъждения; решенията на задачите с необходимите обосновки се представят в писмен вид.

Общият максимален брой точки е 100.

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.