Menu

БИОЛОГИЯ

• Равнища на организация на живата материя

• Екологични фактори на средата;  Популация;  Биоценоза; Екосистема; Поведение

• Биосфера

• Равнища на организация на микросистемата.

• Химични елементи и съединения; Надмолекулни комплекси.

• Структура на клетката; Процеси в клетката; Генетични процеси; Метаболизъм; Делене на клетката

• Равнища на организация на многоклетъчния организъм

• Наследственост и изменчивост

• Индивидуално развитие при животните и човека

• Поява на живота върху Земята; Еволюция на организмите. Теория на Дарвин за еволюция на организмите. Съвременна теория за еволюцията. Еволюция на човека. Доказателства за еволюцията.

Държавният зрелостен изпит се състои в решаването на 50 тестови задачи:

• тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен

• тестови задачи със свободен отговор.

Общият максимален брой точки е 100.

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.